+
Logowanie
Zapomniałeś hasła?
Logowanie
Ilość nieruchomości
52 865
Zarejestrowanych biur
200
Zarejestrowanych użytkowników
507
Fanów
52 554


Oferta

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.1 oferta
Masarykova 21
04001 Košice
(region Košice I)
  • 0911 420 800

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. bola založená ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva. Táto právna úprava umožňuje v súčasnosti realizovať transparentné speňaženie majetku a vysporiadanie sa s dlžníkmi neplatičmi – vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorí pri správe bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov boli povinní prispievať na úhradu do fondu prevádzky, údržby a opráv a služby spojené s bývaním, ale túto zákonom stanovenú povinnosť neplnili. Využitie možnosti realizovania dobrovoľných dražieb je teda veľmi aktuálna pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov. Realizovanie dobrovoľných dražieb je ďalej možné využiť pri predaji nadbytočného a nepotrebného majetku podnikateľských subjektov, ako aj pre fyzické a právnické osoby, ktoré z pozície záložného veriteľa alebo vlastníka predmetu dražby navrhujú vykonanie dražby za dohodnutých podmienok. Predmetom dražby môžu byť veci, u ktorých to zákon výslovne nezakazuje, teda vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. Kolektív profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o. je pripravený riešiť a odpovedať na všetky vaše požiadavky. Naša profesionalita, zodpovednosť a transparentnosť je cestou aj Vašej úspešnosti. Zabezpečenie informovanosti Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje informovanosť predajnosti predmetov dražby ako aj informovanosť o dražbe najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky www.profesionalnadrazobna.sk. Táto forma informovanosti pre klientov je bez nároku na odplatu. S ohľadom na požiadavky klienta ďalšou formou informovanosti o dražbe je informovanosť v miestnej a celoštátnej periodickej tlači. Oznámenie o dražbe uverejní aj v registri dobrovoľných dražieb Notárskej komory SR najmenej 15 resp. 30 dní pred otvorením dražby na internetovej adrese www.notar.sk. Naše služby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb: komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, komplexná právna a ekonomická správa pohľadávok najmä voči neplatiacim vlastníkom bytov a nebytových priestorov, právne a metodické poradenstvo pri uplatňovaní zákonného záložného práva pri správe bytových domov, vymáhanie pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov pri správe bytových domov s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov a to predovšetkým v rámci zákona o dobrovoľných dražbách spôsobom speňaženia majetku dlžníka, to znamená bytu vo vlastníctve neplatiča, organizovanie a realizovanie dražieb, vypratanie problémových dlžníkov bytov po úspešnom vykonaní dražby, vypracovanie znaleckých posudkov, uverejňovanie ponuky dražby, informovanie o realizovaní a konaní dražby, predaj nadbytočného nepotrebného majetku, ako aj ďalších majetkových hodnôt fyzických a právnických osôb, zverejňovanie ponuky na predaj vecí, práv, iných majetkových hodnôt, ktoré sú prevoditeľné, súboru vecí práv a iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.profesionalnadrazobna.sk vrátane informácií v tlači alebo iným primeraným spôsobom propagácie, sprostredkovanie predaja vecí, práv, iných majetkových hodnôt, súboru vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku na základe poverenia záujemcu.

1
Pozemok v obci Vydrany

Pozemok v obci Vydrany

powierzchnia użytkowa 1 m2, grunt 1 m2Vydrany (Dunajská Streda)11 000,00 € 11 000,00 €/m27.6.2018

Organizuj swoje ogłoszenia

Masz założyć konto

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.
1